Arkitektkontoret STAV AS gir med dette, på vegne av Trosavik invest as, melding i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gangDetaljregulering for boliger på Trosavigveien 71, 73 og 75 på Hellvik. Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse. Området er regulert til boligbebyggelse og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og ferdsel i kommuneplan for kystdel, Egersund kommune, datert 23.05.2011. Reguleringsarbeidet omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig om at forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av detaljplanen starter opp iht. plan- og bygningslovens § 17-4, 1. ledd.

Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til Arkitektkontoret STAV AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger eller på e-post til: post@stavark.no innen 09.04.2013. Det er også mulig å gi merknader til planen på www.stavark.no → kunngjøringer.

Relaterte dokumenter