Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kommunestyret 2019-2023 - medlemmer og varamedlemmer.pdf

Kommunens øverste myndighet

De 31 medlemmene velges av innbyggerne gjennom kommunestyrevalget. Ordføreren leder kommunestyret, varaordfører er nestleder. Det enkelte parti har en gruppeleder som partiet velger selv. Kommunestyret skal selv gjøre vedtak i følgende type saker:

 • Kommuneplan.
 • Årsbudsjett og økonomiplan.
 • Årsmeldinger/regnskap.
 • Større organisasjonsmessige endringer (overordnet avdelingsstruktur o.l.).
 • Valg/oppnevning til samtlige utvalg, styrer, råd og nemnder.
 • Arbeidsvilkår for folkevalgte, herunder godtgjørelse.
 • Ansettelse av rådmann.
 • Reguleringsplaner.
 • Bebyggelsesplaner.
 • Boligbyggeprogram.
 • Andre planer av overordnet betydning.
 • Låneopptak.
 • Ekspropriasjoner.
 • Kjøp og salg av kommunale eiendommer over 1 mål..
 • Grunnervervsavtaler for større prosjekter.
 • Finansieringsplaner for større prosjekter.
 • Rammeplaner for vann, avløp, veger, renovasjon m.v..
 • Interkommunalt samarbeid.
 • Delegasjon av myndighet til andre utvalg.

Kommunestyret har 6 - 8 møter i året.

Reglement for kommunestyret gjelder også for andre politiske utvalg.